Listen

UIB Initialisms

ANECA

EN National Agency for Quality Assessment and Accreditation

CA Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació

ES Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

 

AQUIB

EN University Quality Agency of the Balearic Islands

CA Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

ES Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears

 

CAC

EN Self-access Centre for Catalan

CA Centre d’Autoaprenentatge de Català

ES Centro de Autoaprendizaje de Catalán

 

CD2

EN Centre for Documentation on Cooperation for Development

CA Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament

ES Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo

 

CEDOC

EN Centre for Contemporary Studies and Documentation

CA Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

ES Centro de Estudios y Documentación Contemporánea

 

CEFR

EN Common European Framework of Reference for Languages

CA marc europeu comú de referència per a les llengües

CA MECR

ES marco común europeo de referencia para las lenguas

ES MCER

 

CEP

EN Centre for Postgraduate Studies

CA Centre d’Estudis de Postgrau

ES Centro de Estudios de Posgrado

 

CESAG

EN Alberta Giménez Centre for Higher Education

CA Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez

ES Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez

 

CEU

EN university college professor

CA catedràtic -a d’escola universitària

ES catedrático -ca de escuela universitaria

 

CRE

EN Centre for Economic Research UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra)

CA Centre de Recerca Econòmica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra)

ES Centro de Investigación Económica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra)
 

CSIC

EN Spanish National Research Council

CA Consell Superior d’Investigacions Científiques 

ES Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 

CTI@UIB

EN Information Technology Centre of the University of the Balearic Islands

CA Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears

ES Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Illes Balears

 

CU

EN full professor

CA catedràtic -a d’universitat

ES catedrático -ca de universidad

 

DELE

EN Diploma in Spanish as a Foreign Language

CA Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera

ES Diploma de Español como Lengua Extrangera

 

DIRCOM

EN Directorate of Communication Strategy and Institutional Advancement

CA Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional

ES Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional 

 

DOIP

EN Careers Guidance and Placement Department

CA Departament d’Orientació i Inserció Professional

ES Departamento de Orientación e Inserción Profesional

 

DS

EN European Diploma Supplement

CA suplement europeu al títol

CA SET

ES suplemento europeo al título

ES SET

 

ECTS

EN European Credit Transfer System

CA European Credit Transfer System

ES European Credit Transfer System

 

EHEA

EN European higher education area

CA espai europeu d’educació superior

CA EEES

ES espacio europeo de educación superior

ES EEES

 

FCI

EN Iberoamerican Chair Foundation at the University of the Balearic Islands

CA Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears

ES Fundación Cátedra Iberoamericana en la Universidad de las Illes Balears

 

FUEIB

EN University-Enterprise Foundation of the Balearic Islands

CA Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

ES Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears

 

FuGUIB

EN University of the Balearic Islands General Foundation

CA Fundació General de la Universitat de les Illes Balears

ES Fundación General de la Universidad de las Illes Balears

 

GRG

EN Relativity and Gravitation Group

CA Grup de Relativitat i Gravitació

ES Grupo de Relatividad y Gravitación

 

 

IAC3

EN Institute of Applied Computing & Community Code

CA Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari

ES Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario

 

ICE

EN Institute for Education Sciencies

CA Institut de Ciències de l’Educació

ES Instituto de Ciencias de la Educación

 

IEHM

EN Institute for Hispanic Studies in Modernity

CA Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat

ES Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad

 

IFISC

EN Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex Systems

CA Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos

ES Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos

 

IMEDEA

EN Mediterranean Institute for Advanced Studies

CA Institut Mediterrani d’Estudis Avançats

ES Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados

 

INAGEA

EN Agro-Environmental Research and Water Economics Institute 

CA Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua

ES Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua

 

INIA

EN National Institute for Agricultural and Food Research and Technology

CA Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària 

ES Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

 

IRIE    

EN Institute for Educational Research and Innovation

CA Institut de Recerca i Innovació Educativa   

ES Instituto de Investigación e Innovación Educativa 

 

IUNICS

EN University Institute for Research into Health Sciencies

CA Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut

ES Instituto Universitario de Investigaciones en Ciencias de la Salud

 

LabCSD

EN Behavioural and Dynamic Systems Laboratory

CA Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics

ES Laboratorio de Conducta y Sistemas Dinámicos

 

LaboRA 

EN Environmental Radioactivity Laboratory 

CA Laboratori de Radioactivitat Ambiental 

ES Laboratorio de Radioactividad Ambiental  

 

LADAT

EN Animation and Audiovisual Technologies Unit

CA Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals

ES Unidad de Animación y Tecnologías Audiovisuales

 

LBNB

EN Molecular Biology, Nutrition and Biotechnology Laboratory

CA Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia

ES Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología


LICLE 

EN Research Laboratory in Complexity and Experimental Linguistics

CA Laboratori d'Investigació en Complexitat i Lingüística Experimental

ES Laboratorio de Investigación en Complejidad y Lingüística Experimental

 

LQA2 

EN Environmental Analytical Chemistry Laboratory

CA Laboratori de Química Analítica Ambiental

ES Laboratorio de Química Analítica Ambiental

 

LSH

EN Human Systematics Laboratory

CA Laboratori de Sistemàtica Humana

ES Laboratorio de Sistemática Humana

 

LTIM

EN Information Technologies and Multimedia Laboratory

CA Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia

ES  Laboratorio de Tecnologías de la Información y Multimedia

 

Mus&Art Lab

ES Laboratorio de Música y Arte

CA Laboratori de Música i Art

EN Music and Art Laboratory

 

OCDS

EN Cooperation for Development and Solidarity Office

CA Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

ES Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad


OCIHE 

EN European Convergence and Harmonization Office

CA Oficina de Convergència i Harmonització Europea 

ES Oficina de Convergencia y Harmonización Europea

 

OGAS 

EN Environmental Management and Sustainability Office

CA Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat 

ES Oficina de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

 

OSIB 

EN Social Observatory of the Balearic Islands

CA Observatori Social de les Illes Balears 

ES Observatorio Social de las Illes Balears

 

OSR

EN Research Support Office

CA Oficina de Suport a la Recerca

ES Oficina de Apoyo a la Investigación

 

OTRI

EN Research Results Transfer Office

CA Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació

ES Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

 

OUSIS

EN Office for Healthy and Sustainable University

CA Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible

ES Oficina de Universidad Saludable y SostenibleS

 

PACiS 

EN Talented and Gifted Students Programme

CA Programa d'Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals

ES Programa de Atención a las Altas Capacidades Intelectuales

 

PAS

EN administrative staff

CA personal d’administració i serveis

ES personal de administración y servicios

 

PDI

EN academic staff

CA personal docent i investigador

ES personal docente e investigador

 

POTU

EN Orientation and transition to the University programme

CA Programa d’orientació i transició a la Universitat

ES Programa de orientación y transición a la Universidad

 

PROAP-UIB

EN Psychological and Educational Advice Programme

CA Programa d’assessorament psicològic i educatiu

ES Programa de Asesoramiento Psicológico y Educativo

 

RDI

EN research, development and innovation

CA recerca, desenvolupament i innovació

CA R+D+I

ES investigación, desarrollo e innovación

ES I+D+I

 

RUCT

EN Registry of Universities, Centres and Titles

CA Registre d’Universitats, Centres i Títols

ES Registro de Universidades, Centros y Títulos

 

SAC

EN Cultural Activities Service

CA Servei d’Activitats Culturals

ES Servicio de Actividades Culturales

 

SAGA

EN Student and Academic Management Service

CA Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

ES Servicio de Alumnos y Gestión Académica

 

SBD

EN Library and Documentation Service

CA Servei de Biblioteca i Documentació

ES Servicio de Biblioteca y Documentación

 

SCC

EN Financial Control and Accounting Service

CA Servei de Control i Comptabilitat

ES Servicio de Control y Contabilidad

 

SCT

EN Scientific & Technical Services

CA Serveis Cientificotècnics

ES Servicios Cientificotécnicos

 

SEQUA

EN Statistics and University Quality Service

CA Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

ES Servicio de Estadística y Calidad Universitaria

 

SIGT 

EN Geographical Information System and Remote Sensing Service

CA Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció  

ES Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección

 

SI UIB

ES Information Service

CA Servei d’Informació

ES Servicio de Información

 

SNSS

EN Payroll and Social Security Service

CA Servei de Nòmines i Seguretat Social

ES Servicio de Nóminas y Seguridad Social

 

SPCIUT

EN Assets, Contracts and Infrastructures Service and Technical Unit

CA Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

ES  Servicio de Patrimonio, Contratación, Infraestructura y Unidad Técnica

 

SRAV

EN Audiovisuals Service

CA Servei de Recursos Audiovisuals

ES Servicio de Recursos Audiovisuales

 

SRH

EN Human Resources Service

CA Servei de Recursos Humans

ES Servicio de Recursos Humanos

 

SRI

EN International Relations Service

CA Servei de Relacions Internacionals

ES Servicio de Relaciones Internacionales

 

SSIGT

EN Geographical Information System and Remote Sensing Service

CA Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció

ES Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección

 

SUAP 

EN University Psychological Support Service

CA Servei Universitari d'Atenció Psicològica 

ES Servicio Universitario de Atención Psicológica

 

TEU

EN university school associate professor [US]

EN university school senior lecturer [UK]

CA professor -a titular d'escola universitària

ES profesor -a titular de escuela universitaria

 

TEU int.

EN tenure-track university college lecturer

CA professor -a titular d'escola universitària

ES profesor -a titular de escuela universitaria

TFG

EN bachelor’s thesis

CA treball de fi de grau

ES trabajo de fin de grado

 

TFM

EN master's thesis

CA treball de fi de màster

ES trabajo de fin de máster

 

TU

EN university lecturer

CA professor -a titular d’universitat

ES profesor -ra titular de universidad

 

TU int.

EN tenure-track university lecturer

CA professor -a titular d’universitat interí -ina

ES profesor -ra titular de universidad interino -na

 

UAA

EN Student Services Centre

CA Unitat d’Atenció a l’Alumne

ES Unidad de Atención al Alumno

 

UAPI

EN Child Psychological Counselling Unit

CA Unitat d’Assessorament Psicològic Infantil

ES Unidad de Asesoramiento Psicológico Infantil

 

UIB

EN University of the Balearic Island

CA Universitat de les Illes Balears

ES Universidad de las Illes Balears

 

UOM

EN Open University for Seniors

CA Universitat Oberta per a Majors

ES Universidad Abierta para Mayores

 

XVU 

EN Vives Network of Universities

CA Xarxa Vives d'Universitats

ES Red Vives de Universidades

 

Last update: October 2017